Algemene voorwaarden

Artikel 1: Wie zijn wij?

1. Mooij Bloemen Lisse is gevestigd aan de Rooversbroekdijk 109, 2161 LP Lisse,
Nederland (KvK-nummer: 67136648, BTW-nummer: NL856845504B01).

De webshop www.mooijbloemen.nl is gevestigd aan de J. van der Perkstraat 1, 2223BS te Katwijk (KvK-nummer: 81890907, BTW-nummer: NL862259435B01) en zal
hierna worden genoemd als Mooij ‘’Bloemen’’ of ‘’Wij’’.

2. Mooij Bloemen verkoopt en levert bloemen doormiddel van losse boeketten en in
abonnementsvormen.

3. Aanvullend bestaat het assortiment daarnaast uit droogbloemen, zijdebloemen,
planten, vazen, potten, giftcards en bieden wij kortingscodes aan.

Artikel 2: Definities

In deze algemene voorwaarden van Mooij Bloemen worden de volgende termen in de
daar op volgende betekenis gebruikt.

1. “Eenmalige bestelling”: de Overeenkomst waarbij Mooij Bloemen de jou, dan wel
namens de jou aan een door jou aangewezen ander, eenmalig een product levert.

2. “Abonnement”: een Overeenkomst tussen Mooij Bloemen en de Klant je voor het
gedurende het aantal overeengekomen of onbepaald aantal periodes leveren door
Mooij Bloemen van één of meer l dan niet verschillende soorten producten, zoals
bloemen, planten, droogbloemen, zijdebloemen, bijbehorende accessoires en
eventuele bijbehorende geleverde diensten, een en anders zoals nader
overeengekomen per individuele Overeenkomst of Overeenkomsten;

3. “Klant”: afnemer , zijnde de consument of een partij handelend voor beroep of
bedrijf, die met Mooij Bloemen een Overeenkomst aangaat. De Klant wordt hierna
ook wel “je” of “jij” genoemd;

4. “Overeenkomst”: iedere door de Klant aangevraagde van Mooij Bloemen
afkomstige offerte of aanbod, iedere bestelling die een Klant bij Mooij Bloemen
plaatst, of ieder andere Overeenkomst tussen Klant en Mooij Bloemen;

5. “Persoonsgegevens”: alle Persoonsgegevens toe te kennen aan EU Verordening
2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die betrekking hebben
op de Klant en noodzakelijk zijn voor het nakomen van de Overeenkomst, met
inbegrip van betalingsgegevens en contactgegevens zoals emailadres;

6. “Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige
bijgewerkte versies daarvan;

7. “Website”: de Website www.mooijbloemen.nl en andere Websites via welke Mooij
Bloemen haar producten en/of diensten op afstand aanbiedt aan de Klant.

Artikel 3: Toepasselijkheid

Op alle Overeenkomsten die Mooij Bloemen sluit met Klanten, en op alle
producten en/of diensten van Mooij Bloemen die de Klant afneemt, zijn deze
voorwaarden van toepassing. De Klant wordt hierna ook wel “je” of “jij” genoemd.
Deze Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van Mooij
Bloemen, en zijn voor of bij het aangaan van een Overeenkomst digitaal ter hand
gesteld. Begrippen met hoofdletters geschreven hebben de betekenis die daaraan
in deze Voorwaarden wordt toegekend. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt
tussen enkelvoud en meervoud.

Artikel 4: Een overeenkomst aangaan met Mooij Bloemen

1. Een Overeenkomst aangaan met Mooij Bloemen geschiedt uitsluitend op afstand.
Tussen Mooij Bloemen en jou komt een Overeenkomst, al dan niet zijnde een
Abonnement of een Eenmalige bestelling, tot afstand via de Website op het
moment dat je kenbaar maakt een aanbieding of offerte van Mooij Bloemen te
aanvaarden.

2. Om voor een Abonnement in aanmerking te komen, moet je woonachtig zijn in
Nederland, maar niet woonachtig zijn op één van de Waddeneilanden. Eenmalige
Bestellingen kunnen in heel Nederland, inclusief de Waddeneilanden, worden
bezorgd.

Artikel 5: Mooij Bloemen giftcard.

1. De Mooij Bloemen giftcard is twee jaar, 24 maanden geldig vanaf het moment van
uitgifte, zoals verder uitgelegd en opgenomen op de Website en op elk moment
inwisselbaar voor producten uit het assortiment van Mooij Bloemen. De giftcard
biedt Mooij Bloemen aan in twee vormen. Mooij Bloemen neemt geen giftcard aan
die uitsluitend bestemt is voor online aankopen, in één van onze winkel of stands.
Voor de offline verkoopkanalen biedt Mooij Bloemen op haar Website een daar
voor bestemde giftcard aan.

2. De Mooij Bloemen giftcard is niet inwisselbaar voor contant geld.

Artikel 6: Jouw verplichtingen

1. Alle informatie die je op enig moment aan Mooij Bloemen opgeeft, bijvoorbeeld
tijdens het bestelproces of het invullen van een aanvraagformulier, moet actueel
en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden
doorgegeven. Je moet het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden
bewaren en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte
stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw
wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij
geheel zelf de verantwoordelijkheid. Mooij Bloemen is voor eventuele schade als
gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord niet
aansprakelijk en je vrijwaart Mooij Bloemen tegen eventuele aanspraken van
derden.

2. Je dient voor ingebruikname – zoals het vullen met water – de door Mooij
Bloemen geleverde producten zoals vazen en potten te controleren op
onvolkomenheden zoals barsten, breuken en lekkages.

3. Je bent verplicht de productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en
waarschuwingen bij je geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te
nemen. Voor eventuele schade door hey niet opvolgen van productlabels,
product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Mooij bloemen niet
aansprakelijk en je vrijwaart Mooij Bloemen tegen eventuele aanspraken van
derden.

Artikel 7: Prijs

1. Je bent de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per
Overeenkomst overeengekomen momenten.

2. Mooij Bloemen behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in de
vorm van een Abonnement aangeboden en nog te leveren producten tijdens de
looptijd van het abonnement te wijzigen, bijvoorbeeld met betrekking tot
uitbreiding van de variëteit in bloemen en de dienstverlening (zoals het aantal
bezorgdagen of verhoging van de kosten daarvan), waarbij Mooij Bloemen je
uiterlijk 14 dagen voordat een wijziging effect heeft zal informeren.

3. Je zal bij een wijziging die resulteert in een prijsverhoging gerechtigd zijn om de
Overeenkomst binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat je enige vergoeding
verschuldigd bent voor de niet geleverde producten.

4. Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt

Artikel 8: Betaling

1. Voor de betaling kan je uitsluitend gebruik maken van de door Mooij Bloemen op
de Website aangeboden betalingsmogelijkheden. Hierbij behoudt Mooij Bloemen
zich het recht om eventuele extra kosten in rekening te brengen voor bepaalde
betaaloplossingen.

2. In het geval van een Abonnement is vooruitbetaling van een aantal periodes
mogelijk tegen korting, zoals verder opgenomen op de Website.

3. Ingeval je gebruik wenst te maken van een automatische incasso, geef je aan de
op de Website vermelde payment service provider (Mollie B.V.) toestemming om
namens Mooij Bloemen door middel van een SEPA-machtiging ook toekomstige
betalingen per van toepassing zijnde periode van het betreffende
rekeningnummer te innen.

4. Betaling in geval van een Eenmalige bestelling dient plaats te vinden uiterlijk
binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betaling in geval van een Abonnement
geschiedt voorafgaand aan elke periodieke levering. Het is je eigen
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je over voldoende geld beschikt op
jouw bankrekening op het moment van betaling. Indien een betalingsopdracht
niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde
betaalgegevens en/of overige geschillen, kan de levering nog steeds worden
verzonden. In dergelijke gevallen zal Mooij Bloemen nogmaals de betaling
uitvoeren. Mooij Bloemen behoudt zich het recht voor om het openstaande bedrag
terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven
betaalmethode.

5. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven
bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende bankrekening, is Mooij
Bloemen gerechtigd wettelijk handelsrente in rekening te brengen. In geval je na
aanmaning verzuimt het volledige bedrag te betalen, is Mooij Bloemen gerechtigd
een incassobureau in te schakelen en de diensten van Mooij bloemen voor jou op
te schorten. De gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten voor de incasso komen
in dat geval voor jouw rekening.

6. Facturen en betalingsherinneringen worden door Mooij Bloemen uitsluitend
digitaal aan je gestuurd. Hierbij zijn de door jou verstrekte Persoonsgegevens
leidend

7. Het door Mooij Bloemen te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door
jou tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In
geval van periodieke betaling is het door Mooij Bloemen te incasseren bedrag
eveneens gelijk aan het bedrag van de door jou tijdens de periode waar de
incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te
incasseren bedrag verschillen van de vorige periode.

Artikel 9: Kortingscodes

1. Mooij Bloemen kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor eigen commerciële
doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven. Het is
niet toegestaan om persoonlijke kortingscodes te delen met voor jou onbekende
derden.

2. Het is je niet toegestaan om de naam van Mooij Bloemen en alle mogelijke
combinaties van verkeerde spelling te gebruiken in enige uiting of voor eigen
commerciële doeleinden.

3. Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt
geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.
Mooij Bloemen behoudt zich het recht om de verkregen korting en het
opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

4. Mooij Bloemen kortingscodes hebben een maximale geldingsduur van 12
maanden van het moment van uitgifte, zoals verder uitgelegd en opgenomen op
de Website.

Artikel 10: Pauzeren, opzeggen of wijzigen van je abonnement

1. Je bent gerechtigd om conform de regeling en instructies zoals uiteengezet op de
Website, schriftelijk of overige door Mooij Bloemen ondersteunde kanalen
(waaronder WhatsApp, e-mail, Facebook en Instagram), de Overeenkomst te
allen tijde tijdelijk te pauzeren (waarmee wordt bedoeld het bezorgen van de
overeengekomen product(en) tijdelijk uit te stellen), te wijzigen of op te zeggen
met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn, dan wel voor
de bestelling relevante Persoonsgegevens te wijzigen.

2. Als je in het geval van een Abonnement hebt gekozen voor vooruitbetaling van
een aantal periodes tegen een korting conform artikel 8.2 (vooruitbetaling), is
tussentijdse opzegging van het Abonnement gedurende dat aantal periodes niet
mogelijk.

3. Voor bezorgingen die gepland staan hanteert Mooij Bloemen uiterlijk 3 werkdagen
voor de bezorgdag als moment waarbinnen Mooij Bloemen de in artikel 10.1
(pauzeren, wijzigen of opzeggen) of artikel 12.1 (herroeping) bedoelde wijziging
of mededeling van je moet hebben ontvangen en bevestigd.

Artikel 11: Levering, levertijd en uitvoering

1. Mooij Bloemen bezorgt overal in Nederland (met uitzondering van de
Waddeneilanden in geval van een Abonnement).

2. Levering geschiedt op het bij de bestelling door je opgegeven adres.

3. Bezorging is alleen mogelijk op de door Mooij Bloemen aangegeven dagen.
Bezorgtijden zijn indicatief. De tijdsvensters voor bezorging, zoals vermeld in het
account op de Website en in de bevestigingsmail zijn indicatief. De door jou
gekozen bezorgdag en/of het door jou gekozen tijdsvenster kunnen onder andere
door onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen
afwijken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet
dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan zo snel
mogelijk nadat je bestelling geplaatst hebt bericht.

4. Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten
op het door jou aangegeven tijdsvenster mogelijk is, tenzij het producten betreft
die volgens Mooij Bloemen ook in de brievenbus kunnen worden gedeponeerd,
zoals een giftcard. Mocht de bezorging van niet mogelijk zijn, dan ben je in
gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten en schade komen
dan voor jouw rekening. Mooij bloemen kan in zulk geval aan de Overeenkomst
voldoen door de producten (i) aan te bieden bij de buren, of ii) neer te zetten
voor de deur van jouw woning, of iii) bij de door jouw bij de bestelling
aangewezen derde af te leveren. Je geeft hiervoor bij voorbaat toestemming.
Bij gebruik van dergelijke alternatieve bezorgmethode kan de bezorgpartner van
Mooij Bloemen foto’s maken van het geleverde pakket op de bezorglocatie als
bewijs van voltooide levering. Deze foto’s worden niet opgeslagen bij de
bezorgpartner van Mooij Bloemen. Ze worden alleen bewaard door Mooij Bloemen
en alleen voor een periode van 14 dagen. Je geeft hiervoor bij voorbaat
toestemming dat dergelijke foto’s gemaakt mogen worden.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Mooij
Bloemen tot het moment van bezorging conform artikel 11.4 (bezorging)

6. Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet
betaald zijn conform de Overeenkomst, dan behoudt Mooij Bloemen zich de
eigendom daarvan totdat het aankoopbedrag volledig betaald is.

7. Mooij Bloemen is gerechtigd om ter uitvoering van een Overeenkomst derde
partijen in te schakelen.

Artikel 12: Herroepingsrecht en retourneren

1. In geval van een Abonnement heb je het recht om binnen een termijn van
veertien (14) dagen vanaf de levering van jouw eerste bloemen, zonder opgave
van redenen, de Overeenkomst te herroepen. Je betaalt dan enkel voor de
gedurende deze veertien (14) dagen geleverde bloemen.

2. Je hebt tevens het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de
levering van Eenmalige Bestellingen, zonder opgave van redenen, de bestelling
van dit product te herroepen. Eenmalige bestellingen met een beperkte
houdbaarheid (zoals snijbloemen) kan je niet herroepen. De verzendkosten van
het terugzenden van het product zijn voor eigen rekening.

3. Voor het herroepen van een Overeenkomst kan je gebruik maken van het
modelformulier dat te vinden is in Bijlage l (Modelformulier van herroeping) van
de Algemene Voorwaarden of door het modelformulier in pdf te downloaden. Je
kunt hiervoor gebruik maken van hey modelformulier maar je bent hiertoe niet
verplicht.

4. Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met de ontvangen producten
en bijbehorende verpakkingen. Je zal producten slechts mogen uitpakken voor
zover dat nodig is om te beoordelen of je een product wenst te behouden. Indien
je van jouw herroepingsplicht gebruik maakt, zal je het product met alle
aangeleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele
staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de bedenktijd aan
Mooij Bloemen retourneren.

5. Indien je een product die wordt herroepen tijdens de Bedenktijd, reeds hebt
betaald, zal Mooij Bloemen de betaling nadat de producten retour zijn ontvangen,
of nadat je hebt aangetoond dat je de producten hebt teruggezonden, naar gelang
welk tijdstip eerst valt, onverwijld aan jou terugbetalen.

Artikel 13: Privacy

1. Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst,
alsmede vanwege andere doeleinden, zoals (direct) marketing, verwerken wij
Persoonsgegevens van jou. Mooij bloemen hanteert een online privacybeleid
waarin informatie wordt verstrekt over de verwerking van Persoonsgegevens en
de rechten die je daarbij hebt, zie verder het Privacybeleid zoals opgenomen op
de Website.

Artikel 14: Garantie en aansprakelijkheid

1. Voor zever wettelijk toegestaan is Mooij Bloemen niet aansprakelijk voor enige
gevolgschade, zaakschade, indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst,
misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd
product, inclusief het in gebruik nemen daarvan. Voor het overige is Mooij
Bloemen slechts aansprakelijk voor toerekenbare tekortkoming tot maximaal het
bedrag dat Mooij Bloemen tot op het moment van het ontstaan van de schade van
jou conform de Overeenkomst in totaal heeft ontvangen.

2. Mooij Bloemen staat ervoor dat producten en/of diensten voldoen aan de
Overeenkomst, de in et aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van
de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Indien overeengekomen staat Mooij Bloemen er tevens voor in dat et product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

3. Je bent aansprakelijk oor de waardevermindering van een product door jou verder
is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking
daarvan vast te stellen.

4. Je bent aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt
gemaakt.

5. Mooij Bloemen is wettelijk verplicht je eraan te herinneren dat je er recht op hebt
dat een geleverd product voldoet aan de betreffende Overeenkomst.

6. Indien je hebt gekozen voor bezorging bij de buren, voor de deur van je woning
of op andere wijze anders dan persoonlijke overhandiging, komt die wijze van
bezorging geheel voor jou risico. Mooij Bloemen is niet verantwoordelijk voor het
eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is Mooij Bloemen
aansprakelijk voor door de klant hiervoor mogelijk geleden schade.

7. Mooij Bloemen is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht,
waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte,
brand, storingen bij Mooij Bloemen of haar leveranciers, transportproblemen,
weersomstandigheden, pandemieën, geweld, oproer, rellen of optreden van politie
en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene
omstandigheden bij derden waarvan Mooij Bloemen gebruik maakt bij het
uitvoeren van de overeenkomst.

8. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige delen van dit artikel geldt mede ten
aanzien van derden die Mooij bloemen voor de uitvoering van een Overeenkomst
inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie Mooij Bloemen of een
dergelijke derde aansprakelijk is.

Artikel 15: Wijzigingen van deze voorwaarden

1. Onverlet het gestelde in artikel 7.2 (prijswijzigingen), behoudt Mooij Bloemen zich
het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk
vereist zal je over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd.

2. Indien de in artikel 15.1 (wijzigingen van voorwaarden) bedoelde wijziging een
wezenlijke wijziging van de door Mooij Bloemen toegezegde prestatie inhoudt, zal
je gerechtigd zijn de Overeenkomst op te zeggen voordat de betreffende wijziging
jegens jou effect verkrijgt. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde
Voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid de Overeenkomst te beëindigen in welk
geval je jouw Overeenkomst kan opzeggen via jouw account of via één van onze
contactmogelijkheden die je kan vinden op onze Website, met inachtname van de
deadline voor de wijzigingen, pauzeren, opzeggen en herroepen van artikel 10.3
(wijzigen, pauzeren, opzeggen en herroepen). Indien je de aangekondigde
ingangsdatum van de Overeenkomst echter niet (tijdig) beëindigt c.q. opzegt, en
je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde algemene
voorwaarden gebruik maken van onze producten, dan zijn de gewijzigde
algemene voorwaarden vanaf dat moment op jouw Overeenkomst van toepassing.

3. We raden je aan om de Website regelmatig te raadplegen om te borgen dat je op
de hoogte van de meest recente versie van de Voorwaarden

Artikel 16: Ontbinding

1. Indien je jouw verplichtingen onder een Overeenkomst, bijvoorbeeld de
betalingsverplichting, niet nakomt dan is Mooij Bloemen gerechtigd om je middels
een ingebrekestelling de gelegenheid te geven om binnen een door Mooij Bloemen
gestelde termijn alsnog aan jouw verplichtingen te voldoen, en indien nakoming
uitblijft, de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden.

2. Mooij Bloemen behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de
Overeenkomst ook volledige vergoeding van alle schade, met inbegrip van
incassokosten, op je te verhalen.

Artikel 18: Geschillen en toepasselijk recht

1. Wij adviseren je om ons eerst op de hoogte te stellen van eventuele klachten door
contact op te nemen net onze Klantenservice. Als hiermee jouw klacht niet wordt
opgelost, kan je je klacht uploaden via het ODR-platform van de Europese
Commissie. Dit platform voor online geschillenbeslechting is hier te vinden:
http://ec.europa.eu/odr.

2. Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze
Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.

3. De rechtbank te Amsterdam is uitsluitend bevoegd van eventuele geschillen
tussen Mooij Bloemen en de Klant, voortvloeiend uit dan wel anderszins verband
houdende met de Overeenkomst, kennis te nemen, tenzij op grond van
dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter bevoegd is.

Artikel 17: Overige bepalingen

1. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door jou slechts een beroep
worden gedaan indien en voor zover noodzakelijk wijst Mooij Bloemen
uitdrukkelijk zijn aanvaard.

2. Andere algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden zijn niet van toepassing.
Voor zover noodzakelijk wijst Mooij Bloemen die toepasselijkheid van algemene
(inkoop)Voorwaarden van jou uitdrukkelijk van de hand.

3. Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht of licentie van intellectuele
eigendomsrechten van Mooij Bloemen ten gunste van jou te bewerkstelligen of tot
stand te doen komen. Mooij Bloemen behoudt zich te dien aanzien uitdrukkelijk
alle rechten voor.

4. Een Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen
door jou niet worden overgedragen een derde zonder uitdrukkelijk voorafgaande
toestemming van Mooij Bloemen.

5. Mooij Bloemen is gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder een
Overeenkomst (deels) over te dragen aan derde. Je stemt hiermee in, welke
instemming voor zover vereist tevens als medewerking kwalificeert. Een
dergelijke overdracht tast de gelegenheid van een Overeenkomst niet aan.

BIJLAGE 1 – Modelformulier voor herroeping

Met onderstaand formulier geeft u aan dat u de overeenkomst met Mooij Bloemen wilt
ontbinden. We verzoeken u onderstaand formulier in blokletters in te vullen en te
ondertekenen. Het ingevuld en ondertekende formulier kunt u samen met het product
terugsturen naar:

Mooij Bloemen
Rooversbroekdijk 109
2161 LP Lisse
Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de levering van het
volgende product ontbind:
Reden voor herroeping*:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Beantwoorden niet verplicht
Datum van betaling:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Betalingskenmerk*:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
*Het betalingskenmerk kunt u vinden op uw bankafschrift bij de afschrijving van Mooij
Bloemen of via uw digitale bankieromgeving van uw eigen bank.
IBAN:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tenaamstelling:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-mailadres:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Naam consument:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adres consument:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Handtekening
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datum ondertekening:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

0
    Jouw bloemenmand
    Je bloemenmand is leegTerug naar de boetiek